Reklamační řád a informace o záruce

Stáhnout reklamační formulář PDF.

 

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).


2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,


2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


3. Ustanovení uvedená v čl. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

5. Dle občanského zákoníku má každý spotřebitel právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. V případě, že nejste spotřebitel a zboží bylo nakoupeno v rámci vaší obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení, dle obchodního zákoníku, ale nevzniká.


6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla firmy Dobráklíma, s.r.o. , Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 


7. Další práva a povinnosti stran související odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.